Anmeldelse af arbejdsskade

Anmeldelsen skal snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden indtastes elektronisk i EASY af arbejdsgiveren. Anmeldelsen går herefter automatisk via EASY videre til virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsskadestyrelsen og/eller Arbejdstilsynet. Arbejdsgiveren skal herved ikke foretage sig yderligere, idet det er forsikringsselskabet, der sørger for at indhente lægeerklæringer direkte i dialog med medarbejderen.

Opmærksomheden henledes på, at der i forbindelse med arbejdsskader også kan blive rejst krav mod virksomheden om erstatning for fx svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste – de såkaldte differencekrav. Sådanne krav er ikke dækket af arbejdsskadeforsikringen, men kan  hvis virksomheden kan gøres ansvarlig for arbejdsskaden  dækkes af virksomhedens erhvervsansvarsforsikring.

Da der erfaringsmæssigt ikke skal ret meget til før virksomheden kan gøres ansvarlig for en arbejdsskade og for at sikre, at relevante skader derfor også bliver anmeldt til ansvarsforsikringen1, er det i forbindelse med anmeldelsen via EASY, vigtigt at sørge for, at der også altid sendes en information/separat anmeldelse til erhvervsansvarsforsikringen om arbejdsskaden til erhvervsansvarsforsikringen via Willis Towers Watson (meget gerne pr. mail og med vedhæftede bilag i form af scannede PDF-filer).

Hvad med brilleskader?
De rene brilleskader (hvor der ikke nødvendigvis er sket andet) kan også anmeldes via EASY.
Systemet har en særlig rubrik til formålet.

Hvad med tandskader?
Tandskader anmeldes – helt som andre personskader – også via EASY.

Sådan gør du
Arbejdsskader (herunder tand- og brilleskader) anmeldes digitalt via virk.dk. Du skal bruge din NemID medarbejdersignatur. Husk først at sikre dig at du har de korrekte rettigheder tilknyttet dit NemID medarbejdersignatur. Læs eventuelt mere om rettighederne her.

Du kan også læse mere om det elektroniske anmeldelsessystem på: arbejdstilsynet.dk

Mere information
Kontakt din sædvanlige kontaktperson hos Willis Towers Watson for mere information.

Gælder dog kun hvis arbejdsskadeforsikringen ikke er tegnet i samme selskab, som ansvarsforsikringen.